Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Libel thuisbegeleiding (WMO):
1. Heeft u een probleem met of klacht over de geboden zorg/ begeleiding, neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder. U kunt aangeven wat er aan de hand is en samen zoeken naar een passende oplossing.
2. Mocht u uw klacht niet met uw zorgaanbieder kunnen bespreken, kunt u ook contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon van de WMO bij uw gemeente, een onafhankelijk clientondersteuner (oco) U kunt daarvoor contact opnemen via https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/oco 
3. Mocht u er met de zorgaanbieder en de oco niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg. Libel thuisbegeleiding is daarbij aangesloten met reg.nr. 4318 De procedure is dan als volgt.
4. Na het ontvangen van de klacht voor Klachtenportaal Zorg, krijgt de klacht een eerste beoordeling door het klachtenloket van KPZ. De klacht wordt in behandeling genomen en u ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht;
5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen over het verloop van de procedure. Afhankelijk van de complexiteit en uw wensen kiest Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris of directe voordracht voor de klachtencommissie. Indien u wenst dat de klacht direct voorgedragen wordt voor de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd;
6. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht. Daarnaast krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van dat gesprek. Bent u tevreden met het resultaat, dan is de klacht afgehandeld;
7. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, kunt u ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg;
8. De klachtencommissie geeft, na gesprekken met beide partijen, een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht. Daarnaast geeft de klachtencommissie eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. De commissie onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding; Hierna is de klacht afgehandeld.
dd. november 2023